صفحه اصلی > وبلاگ > مزایای پتو الیاف سرامیکی
مزایای پتو الیاف سرامیکی
2/27/2019

مزایای پتو الیاف سرامیکی

عایق با استفاده از یک پتو الیاف سرامیکی خوب کنترل چگالی و محدود کردن خوردگی لوله های سرد، لوله، کولر و سقف تخلیه.

ضخامت مورد نیاز برای حفظ دمای سطح بالای نقطه نقطه شبنم هوای محیط است.

دمای سطح بالای نقطه شبنم را نگه دارید.

جلوگیری از ایجاد مواد مصنوعی از آسیب رطوبت گران.

جلوگیری از رشد قالب و قالب.

کاهش هزینه های انرژی برای عملیات تجهیزات خنک کننده و تبرید.

سوالات متداول: چطور یک پتو الیاف سرامیکی به کنترل چگالی کمک می کند؟

هنگامی که لوله ها و تجهیزات در دمای پایین تر از هوای محیط کار می کنند، رطوبت در هوا روی سطح پتو الیاف سرامیکی یا روی سطح لوله خنک کننده قرار می گیرد.

به جز اینکه سیستم به اندازه کافی ضخیم و به اندازه کافی توسط یک تضعیف کننده بخار محافظت می شود، پتو الیاف سرامیکی مرطوب می شود، باعث خوردگی می شود و کف فرش سرامیکی به شکست می انجامد.

استفاده از یک سیستم بازدارنده بخار موثر برای مشخص کردن ضخامت فیبر سرامیکی کافی، موثرترین وسیله برای ارائه یک سیستم برای کنترل تراکم روی سطح غشا و سیستم های عایق در لوله های خنک کننده، لوله ها، کولر و سقف تخلیه است.

ضخامت فیبر سرامیکی ضخامت مورد نیاز برای حفظ دمای سطح فیلم بالاتر از بالاترین نقطه نقطه طراحی نقطه شبنم هوا است، به طوری که هیچ قطعه قطعه بر روی سطح شکل ندهد.

برای جلوگیری از مهاجرت رطوبت از طریق مواجهه، درزها، درز ها، نفوذ، چوب لباسی و پشتیبانی به سیستم نیاز به یک سیستم مانع بخار موثر است. با کنترل تراکم، طراحان سیستم می توانند پتانسیل های زیر را کنترل کنند:

امکان رشد قالب و مشکلات سلامتی ناشی از آب چگال، خوردگی لوله ها، دریچه ها و اتصالات ناشی از آب جمع آوری شده و موجود در سیستم عایق.